Fantasy Names

Anime Names: 200+ Creative Anime Character Names Ideas

Anime character names are a great way to help your child become more imaginative, and they can be used for gaming, story-making, social media and so much more.

They, however, are a big hassle to think up. Maybe it doesn’t bother you, but for others, it’s a time-consuming process they’d like to skip.

If you are looking for a anime character name, it can be tough to find something unique. With that in mind, let’s look at some of the most popular anime character names out there.

Anime Names

Here are the creative names for anime:

 • Kurogae Ariyaki
 • Ishiraki Utakumi
 • Miyatani Hisarazo
 • Kamaru Akekazu
 • Moyoshi Akofuyu
 • Agabe Nobuke
 • Rarima Tadatsuki
 • Osari Irinomi
 • Kurogome Toshiru
 • Inamisu Kedasu
 • Tatsunuma Koyuki
 • Okaguchi Kagenji
 • Osaga Matsukichi
 • Otsuse Kamamei
 • Rizaka Hokumei
 • Yasawa Kezan
 • Degaki Raifumi
 • Masahara Riki
 • Uchikaga Totaru
 • Kobaka Raikeno
 • Kurosari Hokutoshi
Anime Character Names

Anime Character Names

These are the catchy names for anime character:

 • Sumikami Kiyose
 • Okazuma Shinizan
 • Hashimi Okasaru
 • Edagome Bomoru
 • Tahanaka Araki
 • Ishiragi Tsukumi
 • Amekaki Fuyuna
 • Ogakuro Nakahei
 • Narindo Motonari
 • Osatani Aihori
 • Muza Shasato
 • Takewata Maekiko
 • Kumayuki Nagashai
 • Ratase Shireo
 • Tosho Soshida
 • Fukusato Nakko
 • Hamafumi Ennomba
 • Mitsubara Dotake

Cool Anime Names

The following are the cool anime names for you:

 • Manuma Aneyumi
 • Nogusa Gosaru
 • Katatsuki Nagazen
 • Higazaki Gisami
 • Kazesato Bunraruko
 • Okamano Arakuni
 • Koyamari Hiroburo
 • Sekima Tsunenao
 • Shinaga Hinomi
 • Kishino Atatane
 • Enonari Asutori
 • Sugatomi Yakanoru
 • Rikizora Ryunobu
 • Agamatsu Tatsutaro

Anime Boy Names

Some of the good anime boy name ideas are here:

 • Yadataki Kazaru
 • Mizuta Chiyumi
 • Fuchinari Geyuki
 • Kirihira Yoshirako
 • Masakaga Okikusho
 • Shirakino Midoyumi
 • Minamaya Horuko
 • Akigishi Rinarime
 • Hagizuma Akehei
 • Yanatsuka Enoue
 • Kurogae Nagagoro
 • Uzubi Hirogeru
 • Haginishi Atsuyori
 • Kishino Kyokuro

Anime Girl Names

Check out these anime girl names ideas:

 • Kagata Manadaira
 • Hirono Isakari
 • Rikimida Hyoshige
 • Onataki Tatsumitsu
 • Yasukaga Tatsubumi
 • Kirimatsu Riyoko
 • Uzusari Kukifuyu
 • Higa Somaro
 • Mototsumi Emiyomi
 • Aributo Tameisetsu
 • Igabata Sura
 • Amisone Utario
 • Kashime Kutsune
 • Katamatsu Shamori
 • Horisone Suketane
 • Demiya Montahhiko

READ ALSO:

So, what is the best way to come up with new and cool fantasy names? There’s no easy answer, but here are some things to consider.

 1. Look through some books.
 2. Make up your anime character names by yourself.
 3. Use a name generator.
 4. Think of words that go together.
 5. Use the history of the kingdoms.
 6. Use the geography of the kingdoms.
 7. Use the weather of the kingdoms.
 8. Use the legends of the kingdoms.
 9. Make it all about yourself.

Check out these creative and cool anime character names:

 • Arishi Yorisai
 • Shiratagi Dogoro
 • Yoshitomi Nochiro
 • Araka Hyonkei
 • Kanegae Sakugi
 • Iwarada Oriyoko
 • Amizumi Kukize
 • Hagishige Daimasu
 • Yanagusa Ennobumi
 • Hashimuro Hachikazu
 • Kanatsuka Azudashi

Anime character names are a lot like fantasy worlds. They are filled with interesting places, adventures, and characters. So, they are naturally full of potential.

You might have heard many names that are already great. But how do you make a good anime character name on your own? You brainstorm unless you fetch something you love.

These anime character name ideas may help you brainstorm more:

 • Hamawagi Chotsuzan
 • Kuwagami Motodon
 • Oshiyoshi Benjitomu
 • Kawahara Gosato
 • Umenagi Tsukitori
 • Kuwamoto Urase
 • Sekinagi Sanadoka
 • Sakufumi Tahiro
 • Umebira Orishi
 • Yakufumi Shuhi
 • Kobata Jinzabaru
 • Mawakuwa Hachikio

If you are writing a fantasy story or science fiction, you will have to name your characters but also fantasize about organizations, religions, races, philosophies, planets, galaxies, nations, and just about anything else you invent!

I cannot fetch you all anime character names to use in your story, but my little guide may help you naming ideas, characters, places, and concepts.

1. One of the good ways to name something is to simply change one or two letters of a real or known anime character name to create something new which is still recognizable, simple, and memorable.

For example, Sarah could become Saral and so forth; the name Jonathan could be Jolothan.

Here are some anime character names examples you can try to change on your own:

 • Minayashi Atsuki
 • Arini Kiyomon
 • Takanaha Urewara
 • Kurozaka Montanari
 • Kazawa Matsunoue
 • Isesaka Fumikeno
 • Maruhoshi Sasaki
 • Kikida Milimachi
 • Tabaru Tsukinase
 • Masamitsu Yoshishai
 • Koyashima Yumara
 • Yashishino Hokuhachi

2. Most often fantasy names are usually deeply rooted in the culture and language they come from, like anime character names.

For example, In Scottish, mac means “son of”. You may come up with some words that you use as prefix or suffix to convey some meaning and sprinkle it.

Check out these anime character name and try to put some prefix or suffix with them:

 • Kashigiri Kanerisa
 • Hatamiya Chinakuri
 • Sugagi Ashishi
 • Mawarata Sadasa
 • Furuba Takatoru
 • Aratake Kunizen
 • Fukukiri Kameho
 • Otsukuda Gesumu
 • Ogaza Aimeko
 • Kodakono Konoruri
 • Yamamitsu Rikiko
 • Inagami Yugodaira

3. Consider the prevailing beliefs; philosophical and religious beliefs of the character you are looking a name for.

For example, Christians name their kids after saints, as Paul and Mathew.

The following are some anime character names to help you out:

 • Sakisu Hanao
 • Nitagi Yusukoji
 • Ataka Tamatada
 • Otowagi Fukumoru
 • Isoshida Tokidiri
 • Midera Narichu
 • Makimura Sakimari
 • Mochiyoshi Jayasu
 • Wakibara Tegi
 • Hisabu Kurusago
 • Masuyuki Ashijuro

4. Robotic characters will not have names that are culturally related or derived.

They can be anything you choose to say, such as:

 • Koyoshi Fukishi
 • Enato Amane
 • Ohagiri Rize
 • Fujindo Fuyunomi
 • Makikono Kiyogisa
 • Fushita Imasuki
 • Yorigiri Ichisake
 • Suzumano Kamaro
 • Tsugawa Hoshimi
 • Masukite Hisatsuya
 • Sunari Okikuhei
 • Chishida Amami
 • Senuma Ashigai
 • Azumida Arikira

5. If you are naming a place, rather than people, you should know that often places are named after people.

It is also common to name public buildings on the name of history heroes, people who made them, or some important personality who once visited them.

Below are some of the good anime character names to quickly scroll through to get more ideas:

 • Fukutsami Orirobei
 • Rikiga Sukehisa
 • Uzuchi Geyoshi
 • Isera Orinokoji
 • Ikeshi Kinukemi
 • Akinobu Montabaru
 • Furutanda Sakirari
 • Minari Masamuro
 • Natsuzuma Tekichi
 • Kamirima Rasa
 • Masudera Takesu
 • Enashino Kamekeno
 • Otosato Kamabuchi
 • Sakano Takabaru
 • Uyeya Kikari
 • Urasaki Kiratako
 • Adaroma Inekashi
 • Hiromida Kanri
 • Ishinoda Aneme
 • Fujibashi Fuhana
 • Nishita Bomochi
 • Ebiza Ayanomi

Check Also:

Muhammad Bilal

Bilal is BS computer science student. He is learning programming and coding. Branding and marketing are his other interests. When he isn't working, he loves indoor games.

Related Articles

Back to top button